2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF İOKBS DENEME SINAVI –2

PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜRKÇE TESTİ

 1.  Bazı yörelerde yeni evlenen çiftlere “bindallı kilimi”

       hediye edilir. Kilimin içindeki dörtgen ve altıgenler-

       den oluşan şekillerin dörtgen motifleri, yeni evlenen

       çiftlerin anne ve babalarını; altıgen motifleri ise bu

       çiftlerin çocuklarını, torunlarını ve onlardan gelecek

       nesilleri simgeler. Kilimin ortasındaki bağlantı motif-

       leri ise iki ailenin birleştiğini gösterir. Böylece yeni

       evlenen çiftlerin “bin dal” ile hayata kök salacağı

       vurgulanır.

       Bu parçada “bindallı kilimleri” ile ilgili aşağıdaki-

       lerden hangisine değinilmemiştir?

       A) Kilimde geometrik şekiller kullanıldığına

       B) Motiflerinin gerçek hayattaki bazı durumları tem-

            sil ettiğine

       C) Motiflerinin yöreden yöreye farklılık gösterdiğine

       D) Yeni evlenen çiftlere armağan edildiğine

 2.  Çocuk, oyun oynarken yaşam hakkında pek çok şey

       öğrenir ve türlü deneyimler kazanır. Özellikle de oyun-

       caklarını kendisi yaparken ve arkadaşlarıyla payla-

       şırken yaşamın pek çok ayrıntısını öğrenir. Oyuncak-

       larını üretirken emeği; arkadaşlarıyla oynarken insan

       ilişkilerini, insanların karakterini ve sorunlara çözüm

       bulmayı öğrenir. Dolayısıyla oyun, çocukların yaşam-

       la ilgili tecrübeler kazandığı bir okuldur.

       Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden han-

       gisidir?

       A) Oyun, çocuk eğitiminde en önemli unsurdur.

       B) Oyun oynamak, çocuğun hayatı tanımasını sağ-

            lar.

       C) Oyun, çocuklara paylaşma duygusunu kazandırır.

       D) Oyuncaklar çocukların güven duygusunu geliştirir.

 3.  “Benim canım arkadaşım, gözümde tütüyorsun,”

       cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıda-

       kilerden hangisidir?

       A) Mutlu olmak                     B) Aşırı sevinmek

       C) Çok özlemek                   D) İçine doğmak

 4.                  DENİZLERİN ARMAĞANLARI             

       Deniz bir yaşam kaynağıdır. Aldığımız her nefeste

       denizin payı var; yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz

       oksijenin %75’i denizlerden gelmekte.

       Deniz yaşamı korur, hayat kurtarır. İnsanoğlunu za-

       rarlı morötesi ışınlardan koruyan ozon tabakasını

       oluşturur. Kanser ilaçlarının % 65’i deniz canlıların-

       dan ve bitkilerinden yapılmaktadır.

       Deniz yuvadır. Denizde yaklaşık 300–500 milyon

       deniz organizması yaşar. Dünya nüfusunun nere-

       deyse yarısı hayatlarını deniz kıyısındaki kentlerde

       sürdürmektedir.

       Deniz geçim kaynağıdır. Birçok ülke, milli gelirinin

       yaklaşık %30’unu balıkçılık, deniz taşımacılığı, tu-

       rizm ve benzer endüstri dalları aracılığıyla denizden

       kazanır.

       Deniz yeryüzünde tamamen keşfedilmemiş tek yer-

       dir. İnsanlar denizlerin %10’undan daha azını keş-

       fetmiştir. Uzaya giden insanların sayısı denizin de-

       rinliklerine gitmeye cesaret edenlerin sayısından

       fazladır. Ancak aynı zamanda Dünya’nın en büyük

       çöp kutusudur !

       Yukarıdaki metne göre, aşağıdakilerden hangisi

       ozon tabakasının görevidir?

       A) İnsanoğlunu zararlı morötesi ışınlardan koruyan

            tabakadır.

       B) Yeryüzünün su tabakasıdır.

       C) Denizlerin tabanını oluşturan tabaka

       D) Su döngüsünü sağlayan tabaka

 5.  İlk kez 1960’lı yıllarda kullanılmaya başlanan İnter-

       net, İngiltere’de uygulamaya geçirilmiştir. Daha son-

       ra Amerika Savunma Bakanlığının savunma amaçlı

       kurduğu bilgisayar ağı, bugünkü İnternet’in ön tipini

       oluşturmuştur.

       Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

       A) İnternet’in sosyal hayata etkisi

       B) İnternet’in ortaya çıkışı

       C) İnternet’in faydaları

       D) İnternet’in yaygınlaşması

 6.  I.   Toprağı kazmaya başlamış ve kaza kaza kom-

            şunun ahırına girmiş.

       II.  Hanım, hanım; eski zamanlardan kalma bir ahır

            dolusu öküz buldum, demiş.

       III. Nasrettin Hoca, yer altına ahır yapmaya karar

            vermiş.

       IV. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanı-

            na gitmiş.

       Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına

       göre nasıl sıralanmalıdır?

       A) I – III – IV – II                   B) I – IV – II – III

       C) III – I – IV – II                   D) III – IV – II – I

    7.  “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.” atasözü-

          ne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir?

          A) Kahve ikram etmekle herkesin gönlünü alabilir-

               siniz.

          B) Dostluklarımızı bir fincan kahveyle pekiştirme-

               sini bilmeliyiz.

          C) Yapılan iyilikler, aradan uzun yıllar geçse de

               unutulmaz.

          D) İnsanlar birbirlerine iyilikte bulunmalıdır.

    8.  “Koku” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-

          sinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

          A) Mutfaktan güzel yemek kokuları geliyordu.

          B) Gripten dolayı burnu koku almıyordu.

          C) Köpek bagajdan gelen kokuya yöneldi.

          D) Ortalıkta savaş kokusu vardı.

    9.

          Yukarıdaki tabloda  ,   ve  şekilleri ile

          belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gel-

          melidir?

          A)   Zengin        Mutsuz           Fakir

          B)   Zeki            Tatlı               Neşeli

          C)   Neşeli         Fakir              Zengin

          D)   Soğuk         Zengin            Sıcak

 10.  “Ekmek yiyebilmek için buğday ekmek gerekir.”

          cümlesindeki altı çizili sözcükler için aşağıda-

          kilerden hangisi söylenebilir?

          A) Eş anlamlı                   B) Eş sesli   

          C) Zıt Anlamlı                  D) Mecaz

 11.  ”Tatlı” sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıy-

          la kullanılmıştır?

          A) Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi.

          B) Sabahleyin, tatlı uykusundan uyandı.

          C) Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu.

          D) Hiç böyle tatlı elma yememiştim.

 12.  1. Kurtuluş Savaşı    

          2. istiklal Caddesi

          3. yüzbaşı Mehmet   

          4. Türk tarih kurumu

          5. Ömer Seyfettin     

          6.Türkmenistan

          Yukarıdakilerden hangilerinin yazımında yan

          lışlık yapılmıştır?

          A) 1 – 2 – 4                          B) 2 – 3 – 6      

          C) 1 – 3 – 6                          D) 2 – 3 – 4

 13.  ”Ahmet( ) o gün eve geç geldi( ) hemen odasına

          girdi( ) Aklında hep öğretmeni, arkadaşları okulu( )”     

          cümlesinde sırasıyla hangi noktalama işaretle-

          ri kullanmalıdır?

          A) ( ‘) ( .) (. ) (…)                   B) ( ,) ( 😉 (. ) (. )   

          C) (,) ( 😉 (. ) (…)                    D) ( ,) ( .) (, ) (…)   

 14.  Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…

          Gölgende bana da bana da yer ver!

          Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar

          Yurda ay yıldızın ışığı yeter.

          Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden

          hangisidir?

          A) Vatan sevgisi                       B) Bayrak sevgisi

          C) Özgürlük isteği                    D) Yaşama sevinci

 15. 1. Üfleyen

          2. ney

          3. sanatkarlara

          4. denilmektedir

          5. neyzen

          Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cüm-

          le oluşturulmak istenirse sıralama nasıl olur?

          A) 1 – 4 – 2 – 5 – 3                B) 4 – 3 – 5 – 2 – 1

          C) 2 – 1 – 3 – 5 – 4                D) 5 – 3 – 1 – 2 – 4

 16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel ifadedir?

          A) Kış mevsimi en güzel Konya’da yaşanır.

          B) Öğle uykusunu çok severim.

          C) Karpuzdan daha güzel meyve yoktur.

          D) Portakalda C vitamini vardır.

 17.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden – so-

          nuç ilişkisi vardır?

          A) Bu mahalleyi çok sevdi.

          B) Yeni saati çok güzeldi.

          C) Dün sabah okula geç geldi.

          D) Çok yorulduğundan uyuyakaldı.

 18.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık”

          söz konusudur?

          A) Hani her şeyi kardeş payı yapacaktık  

          B) Bizi kapıdan çevirmesin mi?

          C) Keşke bu sınava çok çalışsaydım.

          D) O kadar işim var ki, hangisine yetişeyim?

 19.  “Bilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-

          sinde “tanımak” anlamında kullanılmıştır?

          A) İlk önce bildiğin soruları yanıtla.   

          B) Bildiğin gibi değil o çocuğun hareketleri.     

          C) Ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum.      

          D) Beni bilen herkesi doğum günüme çağırdım.

 20.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aynı konuyla

          ilgili nesnel ve öznel yargı bir arada verilmiştir?

          A) Bu film, 2009 yılında çekilmiştir ve yılın en gü-

               zel filmidir.

          B) Tüm teknik ekip çok çalışmıştır.

          C) Filmin bazı sahneleri bilgisayarda yapılmıştır.

          D) Film, tam dört yılda çekilmiştir ve beş farklı me-

               kân kullanılmıştır.

 21.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur?

          A) Bağrı yanık bir adamcağızdı.

          B) Babamın öfkesi burnundaydı.

          C) Kardeşim yavaş yavaş geliyordu.

          D) Sokakta fareler cirit atıyordu.

 22.  “Çocuklar, baharda havada uçurtma uçurmayı se-

          verler.” cümlesinde hangi sözcük gereksizdir?

          A) çocuklar                             B) uçurtma

          C) havada                               D) baharda

 23.  Bir şemsiye tamircisi, yazmış olduğu şiirlerini ince-

          lemesi için Shakespeare’e gönderdiğinde, ünlü ya-

          zarın cevabı şu olur;  “Dostum, siz şemsiye yapın,

          hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın…”

          Metne göre Shakespeare’in anlatmak istediği

          düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

          A) Şemsiyeciler, şiir yazamazlar.

          B) Şemsiyeci mesleğinin dışında bir iş yapabilir.

          C) Şemsiyecinin şiirleri çok güzeldir.

          D) Herkes yetenekli olduğu alanlarda çalışmalıdır.

 24.  I.   sonbaharda

          II.  Türkiye’ye    

          III. dönüyor   

          IV. Ayla

          Yukarıdaki kelimelerden kurallı bir cümle oluş-

          turduğumuzda aşağıdaki sıralamalardan han-

          gisi yanlış olur?

          A) I, II, IV ve III.                        B) IV, III, I ve II.

          C) II, I, IV ve III.                        D) IV, I, II ve III.

 25.  Mustafa 1881 yılında Selanik’te doğdu. Okul çağı-

          na gelince geleneklere bağlı annesiyle modern dü-

          şünceli babası arasında bir çatışma olur. Annesi,

          Mustafa’nın mahalle mektebine, babası ise Şemsi    

          Efendi Okulu’na gitmesini ister. Sonunda babasını

          bir çıkar yol bulur. Mustafa önce mahalle mektebi-

          ne daha sonra ise şemsi efendi okuluna geçer.

          Buradaki öğretmenler, küçük Mustafa’nın maha-

          retlerini ve zekasının farkına vararak, Mustafa’nın

          okulda olmasından büyük sevinç içindedirler.

          Yukarıdaki metinden hangisi çıkarılamaz?

          A) Mustafa’nın ebeveynleri farklı düşüncedeler.

          B) Mustafa ilk önce mahalle mektebine gitmiştir.

          C) Küçük Mustafa Şemsi Efendi Okuluna gitme-

               miştir.

          D) Öğretmenleri Mustafa’dan memnundur.

MATEMATİK TESTİ

    1.  Teslime 736 liraya satılan bir bilgisayarı, 100 li-

          ra peşin ödeyip geri kalanı 6 eşit taksitle alıyor.   

          Teslime her bir taksit için kaç lira ödeyecektir?

          A) 106                                  B) 108            

          C) 112                                  D) 120


Yorum yapın